Danh mục Thực vật đặc hữu VQG Cát Tiên

STT Tên tiếng Việt Tên khoa học
1 Thiên Thiên Đồng Nai Telectadium dongnaiensis Pierre.ex Cost

Pierre.ex Cost. Pierre.ex Cost.Pierre.ex Cost.Pierre.ex Cost.Pierre.ex Cost.Pierre.ex Cost.

2 Thiên Thiên (Vệ tuyền) Telectadium edules Baill
3 Từ Ngọc Dendrobium stuartii Bailey 1884
4 Hoàng Thảo Dendrobium acerosum Lindl. 1841
5 Hương Duyên Dendrobium oligophyllum Gagnep.1950
6 Ngọc Vạn Sáp Dendrobium cerbidatum Lindl. & Paxt.
7 Va Ni không lá Vanilla aphylla Blume 1852
8 Hạc đỉnh trắng Thunia alba (Lindl.) Rchb. f. 1852
9 Mao tử Cát Tiên Thrixspermum .sp
10 Cách hoa sumatra Cleistanthus sumatranus (Miq.) Muell..Arq..
11 Cù đèn Thorel Croton thorelli Gagn..
12 U du thân ngắn Cyperus brevicaulis Clarke.
13 Kiết trái tà Cypercaceae hebercapa C, A, Mey
14 Xuân tôn maigay Swintonia maingayi
15 Thị Hasselt Diospyros hasseltii Zoll.
16 Da đồng hành Ficus consociata Bl. var murtonii King
17 Keo Đồng Nai Acacia dongnaiensis Gagn.
18 Chanh ốc Đồng Nai Galearia fulva(Tul.) Miq.(G.dongnaiensis Piere ex Gagn.)
19 Trôm quạt Sterculia hypochrea Pierre.
20 Cứt mọt Đồng Nai Zollingeria dongnaiensis Pierre
21 Côm Đồng Nai Elaeocarpus tectorius (Lois) Poir..
22 Dầu baud Dipterrocapus baudii Koetn..
23 Trang Đồng Nai Ixonanthes dongnaiensis Pierre ex Pis

 

Vườn Quốc gia Cát Tiên

Thống kê truy cập

  • 141
  • 37
  • 32.863
  • 128.476

Theo dõi chúng tôi

© cattienvietnam

Vườn Quốc gia Cát Tiên

Theo dõi chúng tôi

Thống kê truy cập

  • 141
  • 37
  • 128.476

©cattienvietnam

+84 (251) 3669-228
Liên hệ